How to Learn a Language. Pronunciation

To jest część książki Steva Kafmana The Linguist: Osobisty przewodnik nauki języków (www.lingq.com)

AUDIO FILE

Dowlnoad mp3 file

(…)
Na początku oraz przez pierwszy okres nauki nowego języka powinno się mieć szczególny nacisk na wymowę. Aby osiągnąć wysoki poziom powinieneś włożyć wiele wysiłku i ciężko pracować nad wymową każdego dnia. Wielu uczących się, nie wkłada wiele wysiłku w wymowę i rezygnuje z poprawnej wymowy, wymawiając słowa podobnie jak w ich ojczystym języku.

Każdy może nauczyć się wymawiać w dowolnym języku, niezależnie od narodowości. Niektórzy mogą osiągnąć lepsze wyniki niż inni, ale wszyscy możemy świetnie opanować wymowę jeśli tylko na to pracujemy. Język chiński z jego czterema tonami, bardzo różni się od angielskiego. Niemniej jednak byłem zdeterminowany opanować wymowę mandaryńskiego, i nauczyć się mówić jak native speaker. Myślę, że opanowałem wymowę bardzo dobrze, ponieważ nigdy nie brałem pod uwagę, że nie nauczę się. W rzeczywistości położyłem duży nacisk na naukę wymowy w początkowej fazie nauki, co polecam i tobie. Dużo czasu zajmuje by opanować gramatykę, lecz nad wymową możesz pracować od początku.

(…) ćwiczenie wymowy powinno obejmować cztery kroki, by mymawiać poprawnie.

Pierwsze, SŁUCHAJ wielokrotnie materiału starając się zrozumieć ogólny przekaz, koncentrując się na wymowie. Słuchaj uważnie intonacji. Spróbuj uświadomić sobie rytm i sposób oddychania. Próbuj identyfikować poszczególne słowa i zdania. Wraz z kolejnymi powtórzeniami to stopniowo staje się łatwiejsze. Język na początku brzmi dziwnie, ale staje się bardziej znajomy z kolejnymi powtórzeniami.

Po drugie, POWTARZAJ poszczególne słowa i wyrażenia na głos, podczas i po wysłuchaniu. Zapamiętasz niektóre wyrażenia. Powtarzaj je sobie w kółko podczas wykonywania innych zajęć. Będziesz miał problemy z niektórych dźwiękami. Pracuj szczególnie ciężko by je opanować. Potem ćwicz powtarzanie zwrotów ze szczególnym naciskiem na intonację.

Po trzecie, CZYTAJ zdania i akapity na głos najpierw bardzo powoli, potem coraz szybciej, i zawsze głośno. Wyobraź sobie, że jesteś native speakerem. Przesadzaj – udawaj, że jesteś aktorem. Baw się dobrze! (…)

Po czwarte, NAGRAJ własną wymowę i porównaj z native speakerem. Umożliwi to ci usłyszeć różnice między twoją wymową a native speakerem. Musisz to słyszeć, by być w stanie to wymówić! Nagrywanie swojej wymowy, służy również jako zapis postępów w nauce.

This is a part of The Linguist: A personal guide to language learning by Steve Kaufman (www.lingq.com)

Pronunciation should be a major area of emphasis from the beginning, and throughout the first period of studying a new language. You should set high standards and work hard on pronunciation practice on your own. Many learners do not put enough deliberate effort into pronunciation and resign themselves to speaking as if they were pronouncing their native language.

Any person can learn to pronounce any language, regardless of nationality. Some people may achieve better results than others, but we can all get pretty close if we work at it. Mandarin Chinese, with its four tones, is very different from English. Nevertheless, I was determined to master Mandarin pronunciation, and to learn to speak like a native. I believe I have come pretty close, perhaps because I did not consider the possibility that I could not do so. In fact, I made pronunciation the major focus of my early effort, and I recommend this to you as well. It takes longer to get a feel for speaking in a grammatically correct manner, but you can work on pronunciation from the beginning.

(…) pronunciation activity should consist of four steps to train yourself to pronounce correctly:

First, LISTEN repeatedly to material within your basic range of comprehension, concentrating on pronunciation. Listen carefully to the intonation. Try to become conscious of the rhythm and breathing pattern. Try to identify separate words and phrases. With repetition, this gradually becomes easier. The language sounds strange at first but will become more familiar with repetitive listening.

Second, REPEAT individual words and phrases out loud, both during and after listening. You will remember certain phrases. Try to say them over and over again to yourself while doing other tasks. You will have trouble with certain sounds. Work especially hard to master them. Then practice repeating phrases and sentences with the proper emphasis and intonation.

Third, READ sentences and paragraphs out loud, first very slowly and then more quickly, and always in a loud voice. Imagine you are a native speaker. Exaggerate – pretend you are an actor. Have fun with it! (…)

Fourth, RECORD your own pronunciation and compare it to a native speaker. This will train you to hear the differences in pronunciation between yourself and a native speaker. You have to hear it to be able to pronounce it! Recording your own pronunciation also serves as a record of your progress as your pronunciation improves.

Advertisements

1 Comment

Filed under INTERMEDIATE

One response to “How to Learn a Language. Pronunciation

  1. Pingback: 5 powszechnych błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego « Real Polish – Język polski dla obcokrajowców – Polish online

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s