5 powszechnych błędów popełnianych przez uczących się języka polskiego

Dowlnoad mp3 file
.
Oryginalny tekst napisany przez AG Hoge dotyczył nauki języka angielskiego, znajdziesz go poniżej.Jakie są powszechne błędy popełniane przez uczących się języków?
Które błędy wymagają korekty, by uczyć się znacznie szybciej?

Oto 5 najczęstrzych błędów:

1. Skupianie się na gramatyce
To jest największy, najpowszechniejszy i najgorszy błąd. Badania pokazują, że studiowanie gramatyki, w rzeczywistości pogarsza mówienie po polsku przez obcokrajowców. Dlaczego? Ponieważ polska gramatyka jest zbyt trudna do zapamiętania i logicznego używania… a prawdziwa rozmowa jest zbyt szybka. W rzeczywistości nie masz dość czasu na na myślenie, przypominanie sobie tysięcy regół gramatycznych, wybrania tej odpowiedniej  i użycia jej.
Musisz nauczyć się gramatyki intuicyjnie i podświadomie – jak dziecko. Możesz to zrobić przez słuchanie poprawnego gramatycznie polskiego – twój mózg  automatycznie nauczy się używać poprawnie polskiej gramatyki.

2. Zmuszanie się do mówienia
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele próbują zmuszać do mówienia, zanim uczący się jest do tego gotowy. Rezultatem jest to, że uczący się polskiego mówią bardzo powoli, niepewnie i bez płynności. Zmusznie do mówienia jest wielkim błędem. Nie zmuszaj się do mówienia. Skup się na słuchaniu i bądź cierpliwy. Mów dopiero wtedy gdy będziesz gotów – wtedy stanie się to łatwe i naturalne. Przedtem, nie zmuszaj się.

3. Nauka tylko z formalnych podręczników polskiego.
Niestety, większość uczących się polskiego używa tylko jązyka polskiego z podręczników szkolnych. Problem w tym, że rodowici Polacy nie używają takiego języka w większości sytuacji. Gdy mówimy do znajomych, rodziny, współpracowników, używamy języka potocznego. Aby porozumiewać się z Polakami, nie możesz polegać tylko na podręcznikach… musisz nauczyć się języka potocznego.

4. Staranie się być doskonałym
Uczniowie i nauczyciele skupiają się na błędach. Boją się błędów. Poprawiają błędy. Obawiają się błędów. Starają się mówić doskonale. Nikt, jednak nie jest doskonały. Rodowici Polacy bez przerwy robią błędy.  Ty będziesz również je robić. Zamiast koncentrować się na rzeczch negatywnych – skup się na porozumieniu. Twoim celem nie jest mówienie “doskonale”, twoim celem jest przekazanie myśli, informacji i uczuć w jasny i możliwy do zrozumienia sposób. Skup się na porozumieniu, na rzeczach pozytywnych. Z biegiem czasu automatycznie zaczniesz poprawiać błędy.

5. Poleganie na szkołach językowych
Większość uczących się polega na szkołach językowych. Myślą, że szkoła i nauczyciele są odpowiedzialni za ich sukces. To jest zawsze nieprawdą. Tylko Ty, uczący się jązyka polskiego, jesteś za to odpowiedzialny. Dobry nauczyciel może pomóc, ale w końcu Ty musi być odpowiedzialny za swoją naukę. Ty musisz znaleźć lekcje i materiały, które są efektywne. Ty musisz codziennie słuchać i czytać.  Musisz zarządzać swoimi emocjami i pozostać zmotywoway i pełen energii. Musisz myśleć pozytywnie i patrzeć optymistycznie. Żaden nauczyniel nie jest w stanie cię nauczyć. Tylko Ty możesz to zrobić.

Pomimo, że te błędy są bardzo powszechne, dobrą wiadomością jest to, że możesz je naprawić Gdy przestaniesz je popełniać, zmienisz sposób nauki języka polskiego. Będziesz uczyć się szybciej. Umiejętność mówienia poprawi się. Nauka sprawi Ci radość.

Powodzenia… możesz to zrobić!
.

Inne teksty dotyczące nauki języka polskiego:

https://realpolish.wordpress.com/2011/02/16/lekcja-poskiego-sluchanie-i-odpowiadanie/
https://realpolish.wordpress.com/2011/02/10/wymowa-pronunciation/

 

Here you can find an oryginal text by AG Hoge about learning English.
I think we can say this same about Polish learners. :)

Top 5 Mistakes English Learners Make

What are the most common mistakes that English learners make? Which mistakes do most English learners need to correct, in order to learn English much faster?

Here are the top 5 English Learning Mistakes:

1. Focusing On Grammar

This is the biggest, most common, and worst mistake. Research shows that grammar study, in fact, actually hurts English speaking ability. Why? Because English grammar is simply to complex to memorize and use logically…. and real conversation is much too fast. You don’t have enough time to think, remember hundreds or thousands of grammar rules, choose the correct one, then use it.

Your logical left-brain cannot do it. You must learn grammar intuitively and unconsciously, like a child. You do this by hearing a lot of correct English grammar– and your brain gradually and automatically learns to use English grammar correctly.

2. Forcing Speech

Both English students and teachers try to force speech before the learner is ready. The result is that most students speak English very slowly– with no confidence and no fluency. Forcing speech is a huge mistake. Don’t force speech. Focus on listening and be patient. Speak only when you are ready to speak– when it happens easily and naturally. Until then, never force it.

3. Learning Only Formal Textbook English

Unfortunately, most English students learn only the formal English found in textbooks and schools. The problem is– native speakers don’t use that kind of English in most situations. When speaking to friends, family, or co-workers, native speakers use casual English. To communicate with native speakers, you must not rely only on textbooks.. you must learn casual English.

4. Trying To Be Perfect

Students and teachers often focus on mistakes. They worry about mistakes. They correct mistakes. They feel nervous about mistakes. They try to speak perfectly. No one, however, is perfect. Native speakers make mistakes all the time. You will too. Instead of focusing on the negative– focus on communication. Your goal is not to speak “perfectly”, your goal is to communicate ideas, information, and feelings in a clear and understandable way. Focus on communication, focus on the positive. You will automatically improve your mistakes in time

5. Relying On English Schools

Most English learners rely totally on schools. They think the teacher and the school are responsible for their success. This is never true. You, the English learner, are always responsible. A good teacher can help, but ultimately you must be responsible for your own learning. You must find lessons and material that are effective. You must listen and read every day. You must manage your emotions and remain motivated and energetic. You must be positive and optimistic. No teacher can make you learn. Only you can do it!

While these mistakes are very common, the good news is that you can correct them. When you stop making these mistakes, you change the way you learn English. You learn faster. Your speaking improves. You enjoy learning English.

Good luck… you can do it!

 

Other texts about learning Polish:

https://realpolish.wordpress.com/2011/02/16/lekcja-poskiego-sluchanie-i-odpowiadanie/
https://realpolish.wordpress.com/2011/02/10/wymowa-pronunciation/

Advertisements

Leave a comment

Filed under INTERMEDIATE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s